INDICE DE CALIDADE DO AIRE

O índice de calidade do aire (ICA) é un indicador da calidade do aire dunha zona nun momento determinado do día, baseado nos datos que proporcionan as estacións de vixilancia da calidade do aire.

O índice de calidade do aire é un valor adimensional, que se calcula a partir de información procedente da lexislación vigente relacionada cos distintos contaminantes atmosféricos, cuxo principal obxectivo é facilitar á poboación a comprensión da información relacionada coa contaminación do aire.

O ICA representa a información dos seguintes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NON2), monóxido de carbono (CO), ozono troposférico (Ou3), partículas menores de 10 micrómetros de diámetro (PM10), partículas menores de 2,5 micrómetros de diámetro (PM2,5) e benceno (C6H6).
As especificaciones para definir o ICA (bo, regular, malo e moi malo) así como a súa correspondencia cos valores de referencia destes contaminantes, elaboráronse seguindo as indicacións do documento "IT-31 INSTRUCIÓN TÉCNICA DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE CALIDADE DO AIRE" da Xunta de Galicia (http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/caire/informes/MANUALES/GL/IT_31_CALCULO_DO_ICA.pdf).

 

Cálculo e rango do ICA

O índice de calidade do aire abarca desde 0 a >=150, sendo peor a calidade do aire canto maior sexa o índice e estando o valor 100 asociado ao valor de referencia do parámetro obxecto de estudo.
Unha vez calculados o índice parcial de cada contaminante medido nunha estación, o índice global desa estación correspóndese co maior dos índices parciais.
Finalmente, o índice de calidade do aire da cidade correspóndese co maior índice global de estación rexistrado, isto é, preséntase o resultado máis desfavorable.

Índice

Calidad del Aire

Color Descriptivo

≥ 0 y < 75

Buena

 VERDE

≥ 75 y < 100

Admisible

 AMARILLO

≥ 100 y < 150

Mala

 ROJO

≥ 150

Muy Mala

 MARRÓN

Si a calidade do aire está cualificada como mala ou moi mala, implica que algún contaminante está superando os valores de referencia definidos para a protección da saúde humana.
En caso de ICA malo recoméndase aos grupos de poboación máis sensibles (nenos, anciáns e enfermos con problemas respiratorios e cardiovasculares), evitar no posible exposicións de longa duración ao aire libre e non realizar esforzos físicos nin deportes.
En caso de ICA moi malo a recomendación anterior sería de aplicación para a poboación en xeral.
En ambos casos:
- Evite o uso do vehículo particular.
- Utilice o transporte público.
- Encha combustible a últimas horas da tarde ou pola noite.