DEFINICIÓNS

CONTAMINANTE: Segundo a Directiva 2008/50/CE "toda sustancia presente no aire ambiente que poida ter efectos nocivos para a saúde humana e o medio ambiente no seu conxunto".

CALIDADE DO AIRE (OU INMISIÓN): Concentración de contaminante que chega a un receptor, máis ou menos afastado da fonte de emisión, unha vez transportado e difundido pola atmosfera.

MEDIO EMISOR: Emisión é a cantidade de contaminante vertido, nun período determinado, desde as fontes. Ao conxunto destas denomínaselle medio emisor (industrias, transportes, centros de produción de enerxía,...,).

MEDIO DIFUSOR: En contaminación atmosférica o medio difusor é, naturalmente, a atmosfera. Nela os contaminantes son transportados a distancias variables, ata a grandes distancias, diluíndose e/ou transformándose física e químicamente.

MEDIO RECEPTOR: É o conxunto de elementos afectados pola existencia da contaminación: persoas, vexetación, animais, materiais, etc.

Definiciones

 

UNIDADES: A unidade habitual para expresar a concentración dos contaminantes en aire ambiente é o microgramos/metro cúbico (μg/m3).

  • 1 gramo = 1.000.000 microgramos
  • 1μg = 10-6 gramos
  • O μg/m3 é a unidade na que están expresados a maior parte dos Valores de Referencia dos contaminantes (valores límite, limiares de información,...) na lexislación española e europea de calidade do aire, e tamén no que se adoitan expresar os resultados das medicións que están a disposición do público. É a unidade habitual da expresión de contaminantes "clásicos" como SO2, óxidos de nitróxeno, partículas, etc.

O monóxido de carbono, CO, é o único cuxa concentración expresar habitualmente en miligramosg/m3 en miligramosg/m3 (mg/m3).

Para outros contaminantes cuxos niveis en aire ambiente son moi baixos -como Dioxinas, Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos, Metais, etc. - utilízanse habitualmente submúltiplos aínda máis pequenos do gramo para expresar a súa concentración no aire:

  • nanogramo/metro cúbico (ng/m3): 1 nanogramo corresponde a 10-9 gramos.
  • picogramo/metro cúbico (pg/m3): 1 picogramo corresponde a 10-12 gramos.

 

VALOR LÍMITE (DIRECTIVA 2008/50/CE): Nivel fixado con arranxo a coñecementos científicos co fin de evitar, previr ou reducir os efectos nocivos para a saúde humana e o medio ambiente, que debe alcanzarse nun período determinado e non superarse unha vez alcanzado.

NIVEL CRÍTICO (DIRECTIVA 2008/50/CE): Nivel fixado con arranxo a coñecementos científicos por encima do cal poden producirse efectos nocivos para algúns receptores como as plantas, as árbores ou os ecosistemas naturais, pero non para o home.

MARXE DE TOLERANCIA (DIRECTIVA 2008/50/CE): Porcentaxe do valor límite en que pode superarse ese valor nas condicións establecidas.

VALOR OBXECTIVO (DIRECTIVA 2008/50/CE): Valor fixado co fin de evitar, previr ou reducir os efectos nocivos para a saúde humana e o medio ambiente no seu conxunto, que debe alcanzarse, na medida do posible, nun período determinado.

LIMIAR DE ALERTA (DIRECTIVA 2008/50/CE): Nivel a partir do cal unha exposición de breve duración supón un risco para a saúde humana que afecta ao conxunto da poboación e que require a adopción de medidas inmediatas.

LIMIAR DE INFORMACIÓN (DIRECTIVA 2008/50/CE): Nivel a partir do cal unha exposición de breve duración supón un risco para a saúde dos sectores especialmente vulnerables da poboación e que require o fornezo de información inmediata e apropiada.

OBXECTIVO A longo prazo (DIRECTIVA 2008/50/CE): Nivel que debe alcanzarse a longo prazo, excepto cando non poida conseguirse mediante medidas proporcionadas, co obxectivo de protexer eficazmente a saúde humana e o medio ambiente.

imposible conectar al servidor: